به گزارش ردکارپت فیلم: نورعلی خان برومند (۱۲۸۵خ تهران – ۳۰ دی ۱۳۵۵) از استادان موسیقی ایرانی و نوازندهٔ تار ، سه‌تار ، سنتور ، تنبک و کارشناس آواز بود....