به گزارش ردکارپت فیلم: علی قاضی که با نمایش «هله‌هله کوسه» از مسجد سلیمان در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک حضور دارد و در بخش فضای باز...