نمایش هملت

نمایش‌های آئینی

«سیاه» سلطان صحنه است

به گزارش ردکارپت فیلم: نمایش تخت‌حوضی یا سیاه‌بازی یکی از گونه‌های مهم نمایشی ایران است که در رده نمایش‌های آئینی و سنتی دسته‌بندی می‌شود و طرفداران پر و پا قرص...

08:00