به گزارش ردکارپت فیلم: نمایش «ملک عشاق» به نویسندگی حسن رئیسی و کارگردانی سارا داروفروش از ۸ بهمن اجرای عمومی خود را آغاز می‌کند. نمایش «ملک عشاق» به نویسندگی حسن رئیسی،...