هنرمندان تئاتر

مدیرعامل

معرفی مدیرعامل جدید خانه هنرمندان در نیمه دوم اردیبهشت

به گزارش ردکارپت فیلم: شورای عالی خانه هنرمندان ایران با بررسی کاندیداهای مطرح شده مدیرعاملی خانه و برگزاری جلسه‌ای با حضور کاندیداها، نیمه دوم اردیبهشت مدیرعامل جدید خانه هنرمندان را معرفی...

کمتر از یک دقیقه