به گزارش ردکارپت فیلم:  مهدی مقدم روز سه‌شنبه در نشست خبری با بیان اینکه این باز تعریف یعنی اینکه موضوع را آنگونه که هست بشناسیم، افزود: هنر نمایش تاثیر بسزایی...