به گزارش ردکارپت فیلم: جمیل رستمی که فیلم «بی‌تار»ش به دلیل اختلاف‌هایی هنوز تکمیل نشده و اجازه ساخت مستندی از قتل بابک خرمدین را هم پیدا نکرد، قصد دارد یک...