به گزارش ردکارپت فیلم: علی نصیریان دیشب قابی ماندگار از خود ساخت؛ قابی که این بار با جایِ خالی‌اش به چشم آمد و این نبودن‌اش در این قاب بود که...