به گزارش ردکارپت فیلم: برنامه این هفته تالارهای نمایشی تئاتر شهر اعلام شد که دو اثر نمایشی جدید در تالارهای سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را...