به گزارش ردکارپت فیلم:  روز چهارشنبه ۱۴ تیر و در هفتمین روز نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک ۱۰ اثر نمایشی در بخش‌های بین‌الملل، بزرگسال، فراگیر، کودک و نوجوان و...