به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم سینمایی «فیوریوسا» (پیش درآمد فیلم سینمایی مکس دیوانه) برای فیلمبرداری در استرالیا از مقامات این کشور مشوق‌های مالی دریافت خواهد کرد. «فیوریوسا» پیش درآمد فیلم...