اسکار

جایزه‌

آکادمی ایرلند به نادیده‌گرفته شدگان اسکار جایزه داد

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم‌هایی که نامزدی اسکار را به دست آورده بودند اما در نهایت جایزه‌ای نصیب‌شان نشد، برنده بزرگ جوایز معادل اسکار ایرلند ۲۰۲۳ شدند. «اشباح اینیشرین‌» ساخته...

02:00