بابک خرمدین

دادسرای جنایی

عذاب وجدان ندارم

به گزارش ردکارپت فیلم: پدر و مادر بابک خرمدین صبح امروز در جلسه بازپرسی در دادسرای جنایی حاضر شدند. پدر خرمدین در جلسه بازپرسی صبح امروز در دادسرای جنایی گفت: هیچ...

03:47