به گزارش ردکارپت فیلم: زمان برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت» با تصمیم شورای سیاستگذاری این رویداد سینمایی به دی ماه سال ۱۳۹۹ موکول شد. اعضای شورای سیاست گذاری...