سینمای ایران

جشنواره

سینما در سال ۹۹

مهدی کریمی تفرشی* سینمای ایران در جشنواره سی و نهم نشان داد که می توان هنوز هم به آینده آن امیدوار بود و برای پویایی بیشترش تلاش کرد. وقتی شاهد...