سینمای ایران

دقیق

اولویت‌های پژوهشی سازمان سینمایی در سال ۱۴۰۲ اعلام شد

به گزارش ردکارپت فیلم: معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی، با هدف ارتقای سینمای ایران از طریق مساله‌یابی دقیق و شناخت چالش‌های اصلی آن، اولویت‌های پژوهشی کاربردی سینمای ایران...

04:07