پروانه نمایش

اکران نوروزی

«مرد بازنده» پروانه نمایش گرفت

به گزارش ردکارپت فیلم: شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش یک فیلم دیگر از فیلم‌های پیشنهادی اکران نوروزی موافقت کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی، در جلسه...

کمتر از یک دقیقه
صدور

پروانه نمایش «شادروان» صادر شد

به گزارش ردکارپت فیلم: شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش برای فیلم شادروان به کارگردانی حسین نمازی موافقت کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی، در جلسه اخیر...

کمتر از 30 ثانیه