به گزارش رد کارپت: این فیلم کمدی که از اسفندماه سال گذشته در انتظار پروانه نمایش بود و حتی در مقطعی صباغ‌زاده اکران نوروزی آن را پیگیری می‌کرد، سرانجام با...